<b>Negocjuj</b> z nami ceny Negocjuj z nami ceny
Możliwość <b>rezerwacji</b> produktów Możliwość rezerwacji produktów
Dla zamówień powyżej <b>1000 zł wysyłka gratis!</b> *nie dotyczy gabarytów Dla zamówień powyżej 1000 zł wysyłka gratis! *nie dotyczy gabarytów
Serwis Remiza Serwis Remiza

WYKAZ RZECZOWY SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 

DLA JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH 

W RAMACH DOTACJI WFOŚiGW .


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięć z zakresu nadzwyczajnych zagrożeń środowiska w ramach programu pn. „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.


Wnioski wraz załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Warszawie (ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa).


Nabór wniosków w ramach w/w programu trwać będzie od dnia 23.03.2022 r. do dnia 15.04.2022.


Cel - Wsparcie w zakupie specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń. Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych. Celem programu jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu.

Forma finansowania - Dofinansowaniu będą podlegać zakupy sprzętu i wyposażenia wyszczególnione w Wykazie rzeczowym sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Programu.
Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 2880 szt., przy czym każdy z WFOŚiGW udzieli wsparcia co najmniej 180 jednostkom OSP.
W ramach dotacji przeznaczone będzie do 100 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia ze środków NFOŚiGW, lecz nie więcej niż 25.000 zł dla jednej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Dopuszcza się możliwość dofinansowania z innych źródeł, w szczególności ze środków WFOŚiGW.
W oparciu o indywidualną decyzję Zarządu WFOŚiGW w danym województwie Fundusz może sfinansować inny sprzęt, wyżej niewymieniony, przeznaczony do podniesienia gotowości bojowej Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa, po uzyskaniu pozytywnej opinii wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego PSP, co do zasadności danego zakupu.

Więcej informacji pod linkiem: 

- KLIKNIJ W LINK, ŻEBY WYBRAĆ PRODUKTY! -

WYPOSAŻENIE OSOBISTE OCHRONNE STRAŻAKA

SPRZĘT ŁĄCZNOŚCI

SPRZĘT UZBROJENIA I TECHNIKI SPECJALNEJ